Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering i skola och fritidshem

I enlighet med skollagen 4 kap 8§ ska huvudman ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Klagomålshantering har till syfte att:

  1. Underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten.
  2. Visa att skolan tar klagomål på allvar.
  3. Stärka vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med ditt barns utbildning är det av största vikt att du framför dina synpunkter till skolan. Ofta kan saker åtgärdas direkt, men ibland kan rektor behöva ta beslut om olika åtgärder. För att framföra din synpunkt eller ditt klagomål, kan du som vårdnadshavare kan gå tillväga på lite olika sätt:

  • Kontakta ditt barns lärare genom telefonsamtal, besök eller via e-mail.
  • Kontakta skolans rektor genom telefonsamtal, besök eller via e-mail.
  • Lämna dina synpunkter/klagomål på blanketten ”Klagomål på verksamheten vid Gårdeby Natur-och Musikskola”. Blanketten finns på vår hemsida. Blanketten lämnas till rektor via e-post:, i postfack på skolans kansli eller skickas med vanlig post: Gårdeby Skola 1, 614 95 Söderköping.

På Gårdeby Natur- och Musikskolas hemsida: www.gardebyfriskola.se finns aktuell blankett, telefonnummer och e-postadresser.

När rektor mottagit klagomålsblanketten händer följande:

  • Rektor kontaktar huvudman, dvs pedagogiskt ansvarig i styrelsen för att besluta vem eller vilka som ska utreda ärendet.
  • Ärendet utreds och beslut om åtgärder fattas.
  • Rektor meddelar uppgiftslämnaren vidtagna åtgärder (om uppgiftslämnaren valt att namnge sig).

Alla inkomna klagomål dokumenteras, dvs vilka som utrett ärendet samt vilka åtgärder som vidtagits. Om du som uppgiftslämnare inte finner åtgärderna tillfredsställande, kan du gå vidare med ärendet till Skolinspektionen.